Právě prohlížíte: Úvod » Služby » Vzdělávání » Adventní setkání
ADVENTNÍ SETKÁNÍ ESI
„Od jednání k vyjednávání, přes mediaci k systémové práci v týmu“
2. 12. - 3. 12. 2014, Zámek Křtiny, Křtiny u Brna

 

ProgramÚterý 2.12. Prevence a řešení sporů a konfliktů
 
09.00 – 10.00 Registrace účastníků
 
10.00 – 13.00 Mediace v praxi
JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.
Výcvikový seminář zaměřený na představení různých forem a stylů včetně ukázek mediačních technik. Vhodný pro zájemce o mediaci (začátečníky i pokročilé) v soukromoprávních, tj. ve spotřebitelských, sousedských, rodinných, pracovních i obchodních sporech, o praktické možnosti využívání zprostředkovaného a asistovaného anebo moderovaného jednání.
 
Případové konference
Mgr. Robin Brzobohatý
Workshop zaměřený na sdílení zkušeností s vedením případových konferencí. Pozornost bude věnována zejména obtížným situacím, které úspěšnému průběhu PK brání nebo je přinejmenším ztěžují. Na (mikro)modelových situacích budeme hledat možné strategie facilitátora, které může pro překonání těchto situací použít.
 
Vztah matka - dítě
PhDr. Alena Uváčiková
Přednáškový seminář zaměřený na přirozené a vrozené biologické a psychické aspekty vztahu matka a dítě neboli tzv. attachementu. Cílem je ukázat jak důležitý je pro zdravý vývoj dítěte i celého rodinného systému primární vztah mezi matkou a dítětem a naopak. Seminář vychází z bohatých, praktických zkušeností v oblasti rodinného poradenství a vývojové psychologie dítěte. Určeno pro odborníky specializované na práci s rodinou a dětmi, pro pracovníky OSPOD, neziskových organizací a v neposlední řadě pro rodinné mediátory. Vhodné rovněž pro každého, kdo se o dané téma zajímá.
 
Přestávka s občerstvením cca 11.25 – 11.40.
 
13.00 – 14.00 Oběd
 
14.00 – 16.30 Supervizní setkání mediátorů
Mgr. Robin Brzobohatý
Přítomní mediátoři budou sdílet své zkušenosti s mediacemi, které osobně považovali za náročné nebo „nepovedené“. Ve skupinové diskuzi budeme hledat „vhodné“ či alternativní postupy a intervence mediátora, s jejichž využitím bude v budoucnu možné na obdobné situace reagovat. Důraz bude kladen na analýzu konfliktu, sebereflexi a vyjasňování zjevných i skrytých účelů intervencí mediátora.
 
Spory lidí a institucí v praxi
JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.
Moderovaná diskuse účastníků, kteří mohou sdílet své zkušenosti s případy vyřešenými i otevřenými. Určeno pro každého, kdo řeší osobně či profesně složité a nesrozumitelné konflikty a spory. Cílem je vzájemné obohacování poznatky a přenos praktických zkušeností do další praxe a všeobecné osvěty.
 
Systémové řešení rodinných sporů
PhDr. Alena Uváčiková
Workshop zaměřený na vzájemné sdílení praktických zkušeností s víceoborovým, systémově zaměřeným řešením rodinných záležitostí a jiných typů sporů. Cílem je seznámit účastníky s tzv. zbraslavským modelem založeným na úzké spolupráci právníka/advokáta, psychologa, mediátora, odborného poradce aneb Cohemský model po Česku.
 
Přestávka s občerstvením cca 15.00 – 15.15
 
16.30 – 17.00 Možnosti systémové spolupráce v praxi
JUDr. Eva Vaňková
Interaktivní workshop moderuje JUDr. Eva Vaňková ve spolupráci s ostatními lektory. Jeho cílem je shrnutí poznatků z výcvikového dne, jakož i z každodenní praxe a zkušeností účastníků pro potřeby dalšího rozšiřování metod nekonfliktního přístupu a smírného řešení respektujícího zájmy jednotlivců i systémových celků – rodin, obcí, komunit, firem apod.
 
17.30 – 18.30 Večeře
 
18.30 Adventní večer
Neformální, společenské a přátelské setkání realizátorů mezinárodního projektu Mediace šance práce, lektorů, úspěšných absolventů pilotního výukového programu, tzv. námořníků, jakož i příznivců a partnerů ESI – minulých i budoucích. Koná se u příležitosti úspěšného završení pěti let aktivní činnosti ESI, o.p.s. a zakončení projektových aktivit roku 2014. Adventní a předvánoční pohodu večera obohatí dvě pásma hudby a poezie. Komorní atmosféru večera umocní v duchu adventního času posezení při svíčkách. Slova a hudba zjemňují lidské duše a světla svící v adventním čase otvírají lidská srdce. Společenství přátel a blízkých upevňují pocit jednoty a upřímné lidské soudružnosti.
 
Program Adventního večera:
18.30 Zahájení
19.00 – 19.30 Slavnostní předání osvědčení o praxi „námořníkům“ ESI
19.30 – 20.00 Číše vína
20.00 – 21.00 Adventní rozjímání skrze slova, ticho a hudbu
PhDr. Alena Slepičková, PhD. se svými hosty. Brněnská básnířka, vysokoškolská profesorka angličtiny, jejíž básnické sbírky byly přeloženy do několika světových jazyků.
21.00 Rozprávění při svíčkách o věcech vážných i lechtivých ...
 
Středa 3.12. Interdisciplinární a systémová spolupráce při řešení sporů
 
8.00 – 9.00 Snídaně pro ubytované
 
8.30 – 9.00 Registrace, prezence účastníků
 
9.00 – 10.30 Systémová spolupráce a možnosti uplatnění metody CP/CL v ČR
JUDr. Anna Márová, LLM, JUDr. Lenka Pavlová, PhD., JUDr. Eva Vaňková
Lektorky představí modely systémové a interdisciplinární spolupráce mezi odborníky různých profesí (právník, psycholog, sociální pracovník, mediátor, zástupce OSPOD, finanční poradce…) pro prevenci a mimosoudní řešení sporů ve všech oblastech života. Seznámí účastníky s praktickými zkušenostmi ESI a možnostmi dalšího uplatnění v praxi – komerční, neziskové, jakož i na úrovni územních samospráv, úřadů práce a jiných institucí podobného typu.
 
10.30 – 11.00 Přestávka s občerstvením
 
11.00 – 12.30 Vytváření spolupracujících týmů
moderují JUDr. Eva Vaňková a Mgr. Radka Lankašová
Společné zamyšlení účastníků nad otázkami typu:
  • Mám zájem zapojit se do spolupracujících týmů?
  • Co konkrétně mohu udělat pro vytvoření a rozvíjení činnosti funkčního týmu?
  • Co očekávám od svých spolupracovníků v týmu?
  • Kde a za jakých podmínek se mohou spolupracující týmy uplatnit?
 
12.30 Shrnutí adventního setkání, rozloučení a společný obědProgram ke stažení v PDF formátě.

Změna programu vyhrazena.
Stránky navštívilo
Dnes:0
Za týden:93
Celkem:93617
Facebook!