Právě prohlížíte: Úvod

                           Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.


www.esi-cz.eu

 

PŘEHLED ČINNOSTI 2017 - AKTUALITY

Leden 2017

Dne 19.1.2017 proběhlo v Praze za účasti včech členů a ředitelky společnosti pracovní zasedání správní rady. Byly schváleny předběžné výsledky hospodářské činnosti za rok 2016, přehled činnosti 2016 a plán činnosti pro rok 2017. Bylo rozhodnuto o konání dalšího ročníku Josefského sympozia.

 

Únor 2017

Dne 27.2.2017 se k přípravě Josefského sympozia 2017 připojily studentky Filozofické fakulty University Pardubice (FF UPCE), obor Resocializační pedagogika. Pod vedením Mgr. Adriany Sychrové, Ph.D., garantky předmětu Probace a mediace si připraví sérii interaktivních cvičení pro žáky základních a středních škol se zaměřením na propagaci myšlenek školské mediace a podpory zdravých vztahů na školách a mezi žáky. 


Březen 2017

Ve dnech 18. - 19.3.2017 proběhl na Zámku Křtiny ve Křtinách u Brna pod laskavým patronátem Vojenského a špitálního řádu sv.Lazara Jeruzalémského úspěšně a zdařile již 8.ročník Josefského sympozia. Josefské sympozium je výjimečná aktivita všeobecné osvěty a odborného vzdělávání, v níž se dospělí a děti učí od sebe navzájem a spolu komunikovat napříč mezigeneračním spektrem.  Letošní ročník byl připraven ve spolupráci s osvědčeným týmem lektorů z České republiky a ze Slovenska (Asociace mediátorů Slovenska a GTF Prešovské university), Mateřskou školou a Základní školou Březina a Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice (FF UPCE). obor Resocializační pedagogika proběhl 

Více: www.josefske-sympozium.cz

 

Duben 2017

Lenka Šalamoun se za ESI, která je dceřinnou společností GTF Prešovské univerzity v Prešově a byla jedním z partnerů konference, zúčastnila mezinárodní vědecko - odborné konference konané pod záštitou primátorky města Prešov Ing. Andrey Turčanovej DNI PROBÁCIE A MEDIÁCIE konané v Prešově v prostorách GTF PU ve dnech 5. - 7.4.2017. Konference se konala u příležitosti 10.výročí otevření studijního, magisterského oboru Probace a mediace na GTF PU. V pořadí se jedná již o pátou mezinárodní konferenci věnovanou v Prešově podpoře Mediace a probační práce. Letošní ročník se zaměřil na APLIKACI NOVÝCH PŘÍSTUPŮ K ČLOVĚKU V KONTEXTU MEDIAČNÍ A PROBAČNÍ PRÁCE.  Lenka Šalamoun vystoupila na konferenci s příspěvkem "Praktické zkušenosti s prevencí a dobrovolnickou právní pomocí a s využitím mediace a vyjednávání v rámci léčby závislostí", ve kterém shrnula praktické zkušenosti ESI s propojováním poradenství a mediačních služeb a výsledky činnosti Poradny sv. Apolináře fungující na Klinice Adiktologie, VFN 1. lékařské fakulty UK v Praze pod patronátem Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. 

 

Lenka Šalamoun se dále společně s Evou Vaňkovou zúčastnily za ESI IV. ročníku mezinárodní vědecké konference "SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII", kterou uspořádal druhý, slovenský zakladatel ESI -  Asociácia mediátorov Slovenska (AMS). Mezinárodní konference za účasti početné delegace z Brazílie a delegací z Maďarska, Rakouska a Česka se konala ve dnech 7. - 8.4.2017 tradičně v Modré u Bratislavy, v hotelu Sebastián. Za Českou republiku vystoupili na konferenci David Gruber, Martin Svatoš, Lenka Šalamoun a Eva Vaňková. Konferenční příspěvky jsou publikovány v konferenčním sborníku. 

Více informací na: www.mediacia-ams.com

Pozvánka v angličtině zde

 

Nabíku služeb a informace o vzdělávací a osvětové činnosti představila ESI na stánku dalšího ročníku konference Neurověda ve vzdělávání v Praze. 


Další důležitou akcí tohoto měsíce je účast ESI v osobě Lenky Šalamoun na mezinárodní odborné vědecké a praktické konferenci "Ukrajina v podmínkách reformy právního systému: moderní poznatky a mezinárodní zkušenosti/ Ukraine in terms of reforming the legal system: the modern realities and international experience", kterou pořádá právnická fakulta Národní hospodářské university v Ternopilu (Ternopil National Economic University) pod záštitou Ministerstva spravedlnosti Ukrajiny, Advokátní komory Ukrajiny, Úřadu komisaře pro lidská práva ukrajinského parlamentu, Vrchní rady ukrajinského výboru pro informatiku a komunikaci a Organizace bezpečnosti a spolupráce v Evropě. Pozvání osobní účasti a vystoupení s příspěvkem bylo přijato osobně od děkana právnické fakulty pana Serghije Banakha. Konference proběhne ve dnech 21. - 22.4.2017 v Ternopilu v prostorách právnické fakulty. 

 

Květen - Červen  2017

Lektorky ESI získaly zakázku na sérii dvoudenních školení pro pracovníky úřadů práce v různých městech ČR. Přednášky a školení se týká právní úpravy a praktické aplikace správního řádu v podmínkách úřadů práce. Tímto vzdělávacím cyklem přednášek a školení navazuje ESI úspěšně na projektové aktivity a výstupy z let 2012 - 2014.Více projekt Mediace Šance Práce. 


Září 2017

Plánovanou účast na konferenci GCLC (Global law Collaborative Council) překazil Hurikán Irma, který se nad Tampou, místě konání konference přehnal právě v den konání konference.

 

Říjen 2017

dne 5.10. se JUDr. Eva Vaňková a JUDr. Marie Boháčová  zúčastnily semináře americké mediátorky Nan Valler Burnett na téma Neurověda, trauma a koplexnost sociálního mozku na právnické faktultě UK v Praze pořádané Studentskou mediací Praha.

JUDr. Eva Vaňková vystoupila na konferenci Mediace Olomouc 2017 dne 28.10.2017 s příspěvkem Uplatnění mediátora v procesu CL/CP a dále se účastnila diskuzního panelu k dalšímu směřování mediace v ČR.

 

Listopad 2017

JUDr. Eva Vaňková se aktivně zúčastnila setkání mediátorů v sídle CMI v Praze dne 3.11.2017, pořádené PhDr. Danou Potočkovou, za účasti PhDr. Jitky Jilemnické, JUDr. Moniky Selvičkové a dalších mediátorů a zájemců o mediaci.

 

 

 

                                                    P l á n o v a n é   a k c e  

 

 

Prosinec 2017

 

Připravujeme další ročník oblíbeného Adventního setkání, Zámek Křtiny 14.-15.12.2017

 

14.12. od 16.30 hod. adventní koncert - vystoupení dětí ze ZUŠ Jedovnice, pozesení s přáteli

 

15.12. Den otevřených dvěří ESI, o.p.s. - JUDr. Lenka Šalamoun, PhD. přivítá návštěvníky v sídle organizace na Zámku Křtiny a bude s nimi rozprávět o dalším směřování ESI, o.p.s.

 

Březen 2018 - IX. ROČNÍK JOSEFSKÉHO SYMPOZIA

Připravujeme a těšíme se na širokou účast žáků, studentů s rodiči, prarodiči, učiteli a vychovateli při mezigeneračním dialogu a setkání v rámci již 9.ročníku JOSEFSKÉHO SYMPOZIA, které se uskuteční na Zámku Křtiny ve Křtinách(Vallis Baptismi) u Brna ve dnech 16. - 18.3.2018 (pátek - sobota).

Dne 19.3.2018 můžeme poté společně oslavit svátek sv. Josefa, patrona celé akce a všech předchozích ročníků. 

Účast na sympoziu již přislíbila základní církevní škola sv.Cyrila a Metoděje z Košic.

 


 


 

Stránky navštívilo
Dnes:9
Za týden:120
Celkem:39320
Facebook!